Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Wink! Beautybar

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wink! Beautybar gevestigd te (2142 EX) Cruquius aan de Crommelinbaan 73 en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 59167416, hierna Wink!, en een cliënt waarop Wink! deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het ondergaan en/of betalen van de behandeling en/of het aankopen van een product, aanvaardt de cliënt deze Algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Wink!

Wink! zal de behandelingen met zorgvuldigheid en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wink! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Wink! melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Wink! 50% van de prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Wink! de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken prijs berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Wink! de afspraak annuleren en de gehele geldende prijs berekenen. Wink! moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Wink! vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op haar website www.winkbeautybar.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Wink! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voor de permanente make-up behandelingen, is de cliënt verplicht om voorafgaand aan de  behandeling een GGD toestemmingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Wink! neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Wink! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hieromtrent is opgenomen in het Privacy Statement van Wink! te vinden op www.winkbeautybar.nl.

6. Aansprakelijkheid

Indien Wink! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Wink! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wink! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Iedere aansprakelijkheid van Wink! is steeds beperkt tot de prijs dat in het desbetreffende geval voor het desbetreffende product en/of behandeling aan Wink! verschuldigd is. Indien Wink! aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wink! te verstrekken uitkering. Wink! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Wink! gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst tot uitvoering van de behandeling of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Wink! strekken ook ten gunste van bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Wink!. Wink! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Garantie

Wink! geeft de cliënt één week (7 kalenderdagen) garantie op de behandelingen en producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Wink!. Indien de cliënt tijdig zijn of haar klacht kenbaar heeft gemaakt, dienen aanspraken binnen één jaar na datum van de eerste schriftelijke melding in rechte gelden gemaakt worden, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van de cliënt zullen zijn vervallen door deze termijn. Indien een klacht gegrond is, en nakoming door Wink! blijvend onmogelijk is, zal Wink! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wink! het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Toepasselijke Recht

Op elke overeenkomst tussen Wink! en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Wink! en de cliënt zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.

 

Als u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

Wink! beautybar

info@winkbeautybar

Tel: 06-14521795

Privacy statement Wink! Beautybar

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Wink! en ontvangers van online mailingen van Wink! Wink! respecteert uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze website ingevoerde of in de salon verstrekte gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met u;
 • het u goed van dienst kunnen zijn in de salon;
 • het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van Wink!, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken. Wink! kan ook in de toekomst een andere partij vragen om dit voor haar te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten van Wink!;
 • ter verbetering van de website van Wink!;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Wink!.

Welke gegevens?

Wink! verwerkt de volgende gegevens bij gebruik van haar website. Door u ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikt Wink! alleen als u ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

 • Uw naam
 • Geboortedatum*
 • Geslacht*
 • Adresgegevens*
 • Uw telefoonnummer*
 • Uw e-mailadres*
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van Wink!.

Overige gegevens:

 • Gegevens over uw surfgedrag op de website van Wink!;
 • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

 

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met Wink! bewaart Wink! verder klantgegevens uit de historie tussen Wink! en u:

 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, Wink! verwijdert dan de persoonsgegevens van het kind.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die Wink! over u heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door Wink! te worden benaderd met informatie over haar producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van Wink!.

Bewaartermijn

Wink! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wink! zal uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wink! zal dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
 • de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
 • Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

 

Met bedrijven die in opdracht van Wink! persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgt Wink! voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wink! heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Wink!.

Wijzigingen

Wink! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Voor het laatst gewijzigd 17-07-2018.